Hadith 11
Hadith 12
Hadith 13
Hadith 14
Hadith 15

Hadith 11

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei,dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah zei:
“Besteed [17], O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim)
_______
17 Dat wil zeggen besteed aan liefdadigheid

Hadith 12

Op gezag van Aboe Mas’oed al-Ansari(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei:
Een man van degenen, die voor jullie waren, moest rekenschap afleggen. Er werd niets goeds bij hem gevonden behalve dat hij gewend was om met de mensen om te gaan [18] en, aangezien hij in goede doen verkeerde, gaf hij zijn bedienden het bevel om de man, die in moeilijke omstandigheden verkeerde,vrijstelling(van het betalen van zijn schulden) te verlenen.Hij [19] zei, dat Allah zei:”Wij maken daar meer aanspraak op dan jij [20]. Laat hem gaan.
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari en an-Nasa’i)
______________
18 Letterlijk: zich mengde onder
19 Dat wil zeggen de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)
20 Dat wil zeggen om zo edelmoedig te zijn.

Hadith 13

Op gezag van Adiyy ibn Hatim(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:
Ik was bij de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) en er kwamen twee mannen naar hem toe: één van hen klaagde over armoede, terwijl de ander klaagde over berovingen.De Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:”Wat de berovingen betreft, het zal niet lang meer duren voordat een karavaan(in staat zal zijn) om zonder bewaking uit Mekka te vertrekken. Wat de armoede betreft, het Uur [21] zal niet komen voordat één van jullie met zijn liefdadigheid rondgaat, zonder iemand te vinden, die het van hem zal aannemen. Dan [22] zal één van jullie zeker voor Allah staan, en er zal geen scheiding tussen Allah en hem zijn, noch een tolk om voor hem te vertalen. Dan zal Hij tegen hem zeggen: “Heb Ik je geen welvaart gebracht?” En hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal Hij zeggen: “Heb ik jullie geen boodschapper gestuurd?” En hij zal antwoorden: “Ja.” En hij zal naar zijn rechterkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien en dan zal hij naar zijn linkerkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien, dus laat ieder van jullie zichzelf tegen het hellevuur beschermen, al is het maar met het geven van een halve dadel- en als hij die niet heeft, dan met een vriendelijk woord.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari.
_____________
21 Dat wil zeggen, de Dag des Oordeels
22 Dat wil zeggen ten tijde van het Uur

Hadith 14

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei:
Allah(de Geprezene en de Verhevene) heeft een extra aantal engelen, die uitzwermen om op zoek te gaan naar bijeenkomsten waar Allah’s naam wordt aangeroepen; zij zitten daar en vouwen hun vleugels om elkaar, en zij vullen dat wat tussen hen en de laagste hemel is. Als de mensen in de bijeenkomst vertrekken, staan ze op en rijzen ten hemel. Hij [23] zei:”Dan vraagt Allah(de Almachtige, de Verhevene) hen (hoewel) Hij alles over hen weet:”Waar komen jullie vandaan?” En zij zeggen:”Wij komen van Uw dienaren op de aarde; zij verheerlijken U [24] , zij loven U [25] , zij getuigen dat er geen god is behalve U [26] , zij prijzen U [27] en zij vragen (gunsten) van U. Hij zegt:”En wat vragen ze van Mij?” Zij zeggen: “Zij vragen van U Uw Paradijs.” Hij zegt:”En hebben zij Mijn Paradijs gezien?” Zij zeggen: “Nee O Heer.” Hij zegt:”En hoe zou het zijn als zij Mijn Paradijs hadden gezien!” Zij zeggen: “En zij vragen Uw bescherming.”Hij zegt:”Waartegen vragen zij Mijn bescherming?” Zij zeggen:”Tegen het hellevuur, O Heer.” Hij zegt:”En hebben zij het hellevuur gezien?” Zij zeggen: “Nee.” Hij zegt:”En hoe zou het zijn als zij Mijn hellevuur gezien hadden!” Zij (de engelen) zeggen:”En zij vragen om Uw vergeving.” Hij zei: “Dan zegt Hij “Ik heb hen vergeven en heb hen geschonken waar zij om gevraagd hebben, en Ik schenk hen een schuilplaats tegen datgene waartegen zij Mijn bescherming vroegen.” Hij zei:”Zij zeggen: “O Heer onder hen is die en die, een heel zondige dienaar, die slechts voorbij kwam en bij hen is gaan zitten.” Hij [28] zei: “En Hij Zegt: “En Ik schenk (ook) aan hem Mijn vergiffenis; degene die bij zulke mensen zit, zal niet lijden.”
Dit is overgeleverd door Moeslim( ook door Al-Boechari, at-Tirmidhi en an- Nasa’i).
_____________
23 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
24 Dat wil zeggen zij zeggen Soebhana’llah – Geprezen zij Allah (niet lett. Betekenis)
25 Door te zeggen: Allahoe Akbar- (Allah is groot (niet let. Betekenis)
26 Door te zeggen: Laa ilaha illa ‘llah ( Er is geen god dan Allah).
27 Door te zeggen: Al-Hamdoe lillah- Alle dank aan Allah (niet let. Betekenis).
28 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

Hadith 15

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), (gehoord) heeft, die zei:”Allah de Almachtige zegt:
Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben [29] . Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)
_________
29 Een mogelijke andere vertaling van het Arabisch is: “Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben.” Dit betekent dat vergeving en aanname van berouw bij de Almachtige afhangt of Zijn dienaar echt gelooft dat Hij vergevend en genadevol is. Maar om zo’n geloof niet met de juiste daden te begeleiden is spotten met de Almachtige.

Hadith 16

Op gezag van de zoon van “Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), dat er onder zijn uitspraken die hij van zijn Heer( de Verheerlijkte en de Verhevene) gehoord had één is, waarin Hij gezegt heeft:
“Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit(door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet,Hij het voor Zichzelf als één goede daad opschrijft, maar als hij zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij het voor Zichzelf op, variërend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele malen meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij het op als één goede daad, maar als hij het voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op als één slechte daad.”Terug naar boven
Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Moeslim

Hadith 17

Op gezag van Aboe Dharr Al-Ghifari(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) is er onder de uitspraken een die hij van zijn Heer (de Verheerlijkte) heeft gehoord, Hij zei:
“O Mijn dienaren, Ik heb Mijzelf verboden te onderdrukken en Ik heb het jullie verboden, onderdruk elkander niet. O Mijn dienaren, jullie dwalen allen behalve diegene die Ik geleid heb, zoek daarom Mijn leiding en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren jullie hebben allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb, zoek daarom Mijn voedsel en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt behalve degene, die Ik gekleed heb, zoek daarom Mijn kleding en Ik zal jullie kleden. O Mijn dienaren, jullie zondigen bij nacht en bij dag, en Ik vergeef alle zonden, zoek daarom Mijn vergiffenis en Ik zal jullie vergeven. O Mijn dienaren, jullie kunnen Mij niet kwetsen, want Ik ben onkwetsbaar en jullie kunnen Mijn gunsten niet van Me afnemen, en jullie kunnen Mij niet begunstigen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo vroom waren als het vroomste hart van welke man van jullie dan ook, dan zou dit Mijn koninkrijk met niets vermeerderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo verdorven waren als het meest verdorven hart van welke man van jullie dan ook, het zal Mijn koninkrijk met niets verminderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, met elkaar zouden opstaan en Mij een verzoek zouden doen, en Ik iedereen zou geven waar hij om vroeg, dan zou dit niet verminderen wat Ik heb, niet meer dan een naald de zee verminderd als hij daar in wordt in gestoken. [30] O Mijn dienaren, het zijn uw daden waarvoor Ik jullie verantwoordelijk stel en jullie vergoed, laat daarom degene, die het goede [31] vindt, Allah prijzen. En laat degene, die iets anders vindt, niemand anders dan zichzelf verwijten”.
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi en Ibn Maadjah).Terug naar boven
___________
30 Dit slaat op de kleine hoeveelheid water die aan een naald blijft hangen als hij in de zee wordt gestoken.
31 Dat wil zeggen in het Hiernamaals.

Hadith 18

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei, dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (de Almachtige en de Verhevene) zal op de Dag der Opstanding zeggen:
“O zoon van Adam, Ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.” Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?”Hij zal zeggen:”Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben? O zoon van Adam, Ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed.” Hij zal zeggen:”O Heer, en hoe had ik U moeten voeden , terwijl U de Heer der werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist je niet, dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had [32] . O zoon van Adam, Ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven want U bent de Heer der werelden.” Hij zal zeggen: “Mijn dienaar die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.” [33] Dit is overgeleverd door MoeslimTerug naar boven
________
32 Dat wil zeggen de beloning voor een goede daad
33 Dat wil zeggen de beloning voor de goede daad

Hadith 19


Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei dat Allah ( de Verheerlijkte en Verhevene) zei:
“Trots is Mijn mantel en grootsheid Mijn kleed, en degene, die met Mij om één van beiden wedijvert, die zal Ik in het hellevuur werpen.”
Dit is overgeleverd door Aboe Dawoed (ook door Ibn Maadjah en Ahmad) goede overleveringsketen. [34]Terug naar boven
_____________________
34 Deze Hadith komt ook bij Moeslim in een andere versie voor.
________________________________________

Hadith 20

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:
“De poorten van het Paradijs zullen op maandag en donderdag geopend zijn, en iedere dienaar(van Allah) die geen deelgenoten aan Allah heeft toegekend, zal vergeven worden, behalve de man die een wrok tegen zijn broeder heeft.(Over hen) zal gezegd worden:”Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben; Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben.”
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Malik en Aboe Dawoed)Terug naar boven