Hadith 1
Hadith 2
Hadith 3
Hadith 4
Hadith 5

Een hadith qudsi bevat de woorden van Allah die ons overgeleverd zijn door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Deze woorden maken geen deel uit van de Koran. In deze rubriek verschillende hadith qudsi.

Hadith 1

Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft,dat de Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:
Toen Allah het bevel tot de schepping gaf,deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren.
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook iu Al-Boehari, an-Nasa’i en Ibn Maadjah).

Hadith 2

Op gezag van Aboe Hurairah(Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah de Allerhoogste heeft gezegd:
De zoon van Adam heeft Mij ontkend, en hij had daartoe het recht niet.En hij heeft Mij beschimpt en hij had daartoe het recht niet.Zijn ontkenning komt door de uitspraak:Hij zal mij niet opnieuw scheppen zoals Hij mij de eerste keer heeft geschapen [1] – en de eerste schepping(van hem) is even makkelijk voor Mij, als hem opnieuw scheppen. Zijn beschimping komt door de uitspraak: Allah heeft Zichzelf een zoon genomen, terwijl ik de Ene, de Eeuwigdurende Toevlucht ben.Ik verwek niet noch ben ik verwekt en niemand is aan Mij gelijk.
Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door an-Nasa’i).
________________
1 Oftewel: mij na de dood weer tot leven brengen

Hadith 3

Op gezag van Zaid ibn Chalid Al-Djoehaniyy(Moge Allah tevreden met hem zijn) die zei:
De Boodschapper van Allah(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) leidde het ochtend gebed voor ons in al-Hoedaibiah, nadat het er s’nachts had geregend.Toen de profeet(Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) klaar was [2] , keerde hij zich tot de mensen en zei tot hen:
“Weten jullie wat jullie Heer heeft Gezegd?” Zij zeiden: “ Allah en Zijn Boodschapper weten het beste” Hij zei:”Deze ochtend is één van Mijn dienaren een gelovige in Mij geworden en één een ongelovige in Mij. Degene, die gezegd heeft:”Wij hebben regen gekregen door Allah en Zijn genade”, dat is de gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren [3], en degene die zegt:”Wij hebben regen gekregen door die en die ster is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Malik en an-Nasa’i)
___________
2 Letterlijk verlaten had
3 De pre-islamitische Arabieren geloofden, dat de regen veroorzaakt werd door de bewegingen van de sterren. Deze Hadith wijst ons erop dat wat ook de directe oorzaak van zo’n natuurlijke verschijnsel als regen is, het Allah de Almachtige is Die alles regelt.

Hadith 4

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah heeft gezegd:
De zonen van Adam zijn tegen de (wisselvalligheid van de)tijd te keer gegaan, en Ik ben de tijd, in Mijn hand zijn de nacht en dag.[4] Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim)
________
4 Omdat de Almachtige over alles beschikt, staat het tekeergaan tegen rampspoeden, die een onderdeel van de tijd zijn, gelijk aan het tekeergaan tegen Hem.

Hadith 5

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah(de Verheerlijkte en Verhevene) heeft gezegd:
Ik ben zo zelfgenoegzaam, dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij geassocieerd. [5]Dus als iemand een daad doet terwille van iemand anders als van Mij, dan doe ik afstand van die daad aan degeen die hij met Mij vergeleek.
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Ibn Maadjah).
______
5 Lettelijk: Ik ben de meest zelfgenoegdzame van alle deelgenoten en Ik heb geen deelgenoot nodig.

Hadith 6

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah heeft gezegd:
“De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag der Opstanding zal een man zijn, die als martelaar gestorven is. Hij zal voor God geleid worden en God zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.( De Almachtige)zal dan zeggen:”En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal dan zeggen:”Ik heb voor U gevochten tot ik als martelaar stierf”. Allah zal dan zeggen: “Je hebt gelogen. Je vocht slechts zodat er(van jou) gezegd zou worden: “Hij is moedig”. “En zo werd het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de hel geworpen wordt.Dan zal er een man komen , die (religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Qor’aan te reciteren. Hij zal voor Allah gebracht worden en Die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.(De Almachtige) zal zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden:”Ik heb (religieuze) kennis vergaard en ik onderwees deze en ik heb voor U de Qor’aan gereciteerd. Hij zal zeggen:”Je liegt. Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden:”Hij is een geleerde, en je hebt de Qor’aan gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: “Hij is een recitant.”En zo wordt het gezegd.Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.
Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan wie Hij allerlei soorten weelde heeft gegeven. Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen.( De Almachtige) zal zeggen:”En wat heb jij ermee gedaan?” Hij zal zeggen.”Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals U dat wenste.” Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig.”En zo is het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.”
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi en an-Nasa’i)Terug naar boven

Hadith 7

Op gezag van ‘Oeqbah ibn ‘Amir(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen:
Jullie Heer is verheugd over de schaapherder, die bovenop een rots, de oproep tot het gebed[adzaan] doet en bidt. Dan zegt Allah(de Verheerlijkte en de Verhevene):”Kijk naar deze dienaar van Mij, hij doet de oproep tot het gebed op en bidt: hij heeft ontzag voor Mij. Ik heb Mijn dienaar(zijn zonden) vergeven en hem tot het paradijs toegelaten.”
Dit is overgeleverd door an-Nasa’i met een goede keten van overleveraars.Terug naar boven

Hadith 8

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei:
Wie een gebed verricht zonder daarin oemoel Qor’aan [6] te lezen, daarvan is het gebed onvolmaakt(en hij herhaalde dit woord drie maal), onvolledig. Iemand zei tegen Aboe Hurairah: (Zelfs als) we achter een imam staan? [7] Hij zei: “Reciteer het voor jezelf, want ik heb de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) horen zeggen: “Allah(de Almachtige en Verhevene), heeft gezegd:”Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in tweeën verdeeld, en Mijn dienaar krijgt waarom hij vraagt. Als Mijn dienaar zegt:” Al-7amdoe lillahi rabbi Al3alamien.” [8] zegt Allah ( de Almachtige en Verhevene):”Mijn dienaar heeft Mij geprezen.”En als hij zegt: Ar-Ra7maani ‘r-Ra7iem” [9] Zegt Allah (de Almachtige, de Verhevene): “Mijn dienaar heeft Mij verheven” en als hij “Maaliki yawmi ‘d-din [10] ”, zegt, zegt Allah:”Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt”- en bij een gelegenheid zei Hij: “Mijn dienaar heeft zich aan Mijn macht onderworpen.”En als hij zegt: “Iyyaka na3boedoe wa iyyaka nasta3ien” [11].zegt Hij: “Dit is tussen Mij en mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt wat hij vraagt. En als hij zegt: “Ihdina ’s-Siraata ‘l-moestaqiem, sirata ‘lladziena an3amta 3alaihim ghairi-l-maghdubi 3alaihim wa la ‘d-daallien” [12]. Zegt Hij: “Dit is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij vraagt.”Terug naar boven
_______________________
6 Soerah al-fatiha, de eerste soerah van de Qor’aan
7 Dat wil zeggen als we achter een imam staan en naar hem luisteren als hij de Fatiha reciteerd
8 “Geprezen zij Allah, Heer der Werelden
9 De Genadevolle, de Barmhartige
10 Meester van de Dag des Oordeels
11 Alleen U aanbidden wij en alleen U smeken wij om hulp.
12 Leidt ons op het rechte pad.Het pad dergenen, aa wie Gij gunsten hebt geschonken-niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden

Hadith 9

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn),die gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah),zei:
“De eerste daad [13] waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als het goed is, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als het gebrekkig is [14] zal hij gefaald en verloren hebben. Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt, dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene): [15] “Kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld”
Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Aboe Dawoed, an-Nasa’i, Ibn Maadjah en Ahmad)Terug naar boven
___________
13 Dat wil zeggen religieuze daad.
14 D.w.z. als de verrichter van het gebed in zijn verplichte gebeden tekort schiet
15 Hij zei tegen de engelen:

Hadith 10

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: “Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt:
“Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet.De verandering van adem [16] uit de mond van een vastende is volgens Allah’s maatstaf beter dan de geur van muskus.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa’i en Ibn Maadjah).Terug naar boven
___________
16 Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.