Hadith 21
Hadith 22
Hadith 23
Hadith 24
Hadith 25

Een hadith qudsi bevat de woorden van Allah die ons overgeleverd zijn door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Deze woorden maken geen deel uit van de Koran. In deze rubriek verschillende hadith qudsi.

Hadith 21

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah de Almachtige zei:
“Er zijn drie [35] wiens tegenstander Ik op de Dag der Opstanding zal zijn: een man die in Mijn naam zijn woord heeft gegeven en dat gebroken heeft; een man die een vrije man als slaaf [36] verkocht heeft en de prijs daarvan geconsumeerd heeft; en een man die een arbeider gehuurd heeft, diens volledige inspanning heeft ontvangen en hem niet zijn loon heeft gegeven.”
Dit is overgeleverd door Al- Boechari (ook door Ibn Maadjah en Ahmad Ibn Hanbal).
_____________
35 Dat wil zeggen soorten mensen
36 Dat wil zeggen een man die iemand anders tot slaaf heeft gemaakt en hem verkocht heeft

Hadith 22

Op gezag van Aboe Sa’id(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:
“Laat niemand van jullie zichzelf kleineren.” Zij zeiden: O Boodschapper van Allah, hoe kan iemand van ons zichzelf kleineren?” Hij zei: “Hij stuit op een zaak, die Allah aangaat, waar hij iets over had moeten zeggen, maar hij zegt (het)niet, daarom zegt Allah(de Almachtige, de Verhevene) op de Dag der Opstanding tot hem:”Wat heeft jou weerhouden om over ‘dit en dat, en dit en dat’ iets te zeggen?” Hij zegt:”(Het was) uit angst voor de mensen.” Dan zegt Hij(Allah): “Je kunt beter voor Mij de gepaste vrees hebben.”
Dit is overgeleverd door Ibn Maadjah met een goede overleveringsketen

Hadith 23

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen:
“Waar zijn degenen, die elkaar liefhebben dankzij Mijn glorie? Vandaag zal Ik hen schaduw in Mijn schaduw geven, het zal een dag zijn waar geen schaduw dan Mijn schaduw is.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Malik).

Hadith 24

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:
“Als Allah een dienaar (van Hem) liefheeft roept Hij Djibriel(vrede zij met hem) en zegt:”Ik hou van die en die, hou daarom van hem.” Hij [37] zei: “Dus houdt Djibriel van hem.”Dan roept hij [size=1][38] in de hemel: “Allah houdt van die en die, hou daarom van hem.” En zo houden de inwoners van de hemel van hem. Hij [39] zei: “Dan wordt hij op aarde geaccepteerd.”En als Allah een hekel heeft aan een dienaar(van Hem), roept Hij Djibriel en zegt: “Ik heb een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem.” Derhalve heeft Djibriel een hekel aan hem.”Dan roept hij [40] in de hemel: “Allah heeft een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem.” Hij [41] zegt: “Ze hebben daarom een hekel aan hem en voor hem wordt er op aarde vijandschap ingesteld.”
_________________
37 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
38 Dat wil zeggen Djibriel
39 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
40 Dat wil zeggen Djibriel
41 Dat wil zeggen de profeet(vzmh)

Hadith 25

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:
“Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem te kwetsen.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari

Hadith 26

Op gezag van Aboe Oemamah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah( de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:
“Waarlijk van degenen, die zich aan Mij hebben gewijd, heb Ik het liefst de gelovige met karige middelen, die zich veel aan het gebed heeft overgegeven, die goed was in de aanbidding tot zijn Heer en Hem in stilte heeft gehoorzaamd [42] , die zich voor de mensen verborg en niet met de vingers werd nagewezen en die net genoeg verdiende om van te leven, en dit in geduld verdroeg.” Toen schudde hij [43] met zijn hand en zei: “De dood zal vroeg bij hem komen, hij zal maar weinig mensen hebben, die om hem rouwen, zijn bezit zal schamel zijn. “
Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Ahmed ibn Hanbal en Ibn Maadjah). De keten van overleveraars is betrouwbaar.
___________
42 Dat wil zeggen dat hij niet pronkerig in zijn gehoorzaamheid was.
43 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

Hadith 27

Op gezag van Masroeq, die gezegd heeft:
“We vroegen(of ik vroeg) [44] ‘Abdoellah (dat wil zeggen: Ibn Mas’oed) over dit vers:”En denk niet over degenen die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken [45]. “ Hij zei:”Wij vroegen hiernaar en hij [46] zei:”Hun zielen bevinden zich in groene vogels, die lantaarns hebben hangen aan de Troon, zij vliegen vrij door het Paradijs, waar zij maar willen, en dan zoeken zij beschutting in deze lantaarns. Dan laat hun Heer Zijn blik op hen vallen [47] en zegt: “Wensen jullie nog iets?” Zij zeggen: “Wat zouden wij nog wensen, nu wij vrij door het paradijs kunnen vliegen?” Zo ondervroeg Hij hen driemaal. Toen zij inzagen, dat zij niet van deze ondervraging gespaard zouden blijven, zeiden zij: “O Heer, wij zouden graag willen dat U onze zielen weer in onze lichamen terugbrengt, zodat we nog een keer voor U kunnen vechten.” En toen Hij zag dat zij niets meer nodig hadden, liet Hij hen met rust.”
Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi, an-Nasa’i en Ibn Maadjah)
__________
44 Een manier van lezen
45 Qur’aan 3:169
46 Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)
47 Dat wil zeggen degene die voor de zaak van Allah zijn gestorven

Hadith 28

Op gezag van Djoendoeb ibn ‘Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:
“Onder degenen, die voor jullie kwamen, was een man met een wond. Hij had (zo’n) pijn dat hij een mes pakte en daarmee in zijn hand sneed, en het bloeden stopte niet tot hij stierf. Allah, de Meest Verhevene zei:”Mijn dienaar is Mij voor geweest; Ik heb hem het paradijs verboden.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari.

Hadith 29

Op gezag van gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah(de Meest Verhevene) zegt:
“De beloning voor Mijn toegewijde dienaar, als Ik zijn beste vriend van de bewoners van de wereld tot Mij heb genomen, en hij dit geduldig voor Mij verdraagt, zal niets minder dan het paradijs zijn.”
Dit is overgeleverd door Al- Boechari

Hadith 30

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: “Allah (de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:
“Als Mijn dienaar Mij wil ontmoeten, dan wil Ik hem ontmoeten; als hij Mij niet wil ontmoeten, wil Ik hem niet ontmoeten.”
Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Malik.Een profetische versie van Moeslim verduidelijkt de betekenis van de hierboven genoemde Heilige Hadith [48] : Op gezag van ‘Aishah(moge Allah tevreden met haar zijn) die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:
“Hij die Allah wil ontmoeten, Allah wil hem ontmoeten; en hij die Allah niet wil ontmoeten, Allah wil hem niet ontmoeten.”Ik zei: “O Profeet van Allah, komt dit door de afkeer van de dood, want iedereen heeft toch een afkeer van de dood?” Hij zei: “Dat is niet zo, maar het is zo dat als een gelovige het nieuws van Allah’s genade, Zijn instemming en Zijn paradijs, hoort, dan wil hij Allah ontmoeten en Allah wil hem ontmoeten; maar als de ongelovige het nieuws van Allah’s straf en Zijn onvrede hoort, dan wil hij Allah niet ontmoeten en Allah wil hem niet ontmoeten.”
____________
48 “In de overlevering van Muslim wordt de hadith niet toegeschreven aan Allah. De hadith in deze strekking wordt ook vertaald in Tirmidhi en Al-Nasai.