Afgelopen zondag 5 april 2015 heeft de Algemene Leden Vergadering in het ICIM plaats gevonden. In deze jaarlijkse, openbare vergadering legt het zittend bestuur haar verantwoording af aan de leden/ achterban. Hierbij worden alle activiteiten, diensten, financiën en de visie onder de loep genomen en heeft de achterban de gelegenheid vragen te stellen aan het bestuur over de gang van zaken.

Wat waren de agendapunten?

 1. Openen
 2. Jaarverslag
 3. Financieel verslag
 4. Einde bestuurstermijn
 5. Vraag & Antwoord
 6. Sluiten

Na een prachtige Koranrecitatie door onze imam opende de voorzitter de vergadering en legde hierbij uit waarom dit jaar de ALV in maart plaatsvindt. De voornamelijkste reden hiervoor is dat het bestuur meer tijd kreeg om het afgelopen jaar af te ronden en zowel het jaarvesrlag, als het financieel verslag over het volledige jaar kan presenteren.

Ook werd nogmaals benadrukt dat de betrokkenheid en de feedback van onze leden en achterban essentieel is voor ons als bestuur om te kunnen reflecteren in onze bestuurstaak. Normaliter houden bestuursleden hun functie 2 jaar aan. In de afgelopen bestuurstermijn zijn er echter drie bestuursleden, waaronder de voorzitter dhr. Mohammed Elfedg, afgetreden en hebben dit op het moment van aftreden ook kenbaar gemaakt in de ALV in 2013. Na zes maanden is Dhr. Elfedg teruggekeerd in zijn functie als bestuursvoorzitter en ook van deze wijziging in het bestuur zijn de leden en achterban eerder in kennis gesteld.

De zittende bestuursleden hebben allen op hun eigen taakgebied verslag gedaan van de activiteiten en bijzonderheden waar zij de afgelopen periode (2013/2014) verantwoordelijk voor waren:

 • Mohammed Makhoukhi: Kinderonderwijs
 • Mohammed Elfedg: Korangroep, vrouwenonderwijs, huiswerkbegeleiding, bijles en inburgeringscursus.
 • Mbark Skakni: Uitvaartdienst, evenementen.
 • Rachid Oucharia: Jongerenactiviteiten, Jongerenonderwijs en Rondleidingen.
 • Abdelhamid Bouzzit: Externe relaties en samenwerkingsverbanden.
 • Mustapha Kouskous: Financieën.

Met trots konden we de leden presenteren dat de moskee aan honderden kinderen, tientallen vrouwen, mannen en jongeren verschillende vormen van onderwijs verzorgde in het jaar 2013/2014. In het bijzonder werd de Korangroep uitgelicht waarbij onze imam direct verantwoordelijkheid draagt voor deze exclusieve groep binnen de moskee. Daarnaast worden de ‘Aqiedah (geloofsleer) en lessen van Sheikh Said el Mokadmi (geloofsleer en islamitische jurisprudentie) wekelijks door tientallen jonge mannen en vrouwen bezocht en is het verzuim bij deze lessen minimaal.

Ook is er stilgestaan bij tal van activiteiten en evenementen die de afgelopen periode zijn georganiseerd, bezoekers (groepen) die wij hebben mogen ontvangen en de participatie van het ICIM in verschillende platforms en samenwerkingsverbanden.

Tot slot is er inzage geven in de financiën over 2014. Hierbij is er vooral veel aandacht geweest voor de teruglopende giften omdat mensen hun bijdrage aan het neiuwbouwproject steeds meer afronden. Hierdoor is het nog meer van belang dat we meer leden moeten werven en opzoek moeten gaan naar nieuwe financieringstools.

De Commissies

De rode draad door de hele vergadering was toch wel wederom de rol van onze vrijwilligers binnen de commissies. Deze broeders en zusters hebben het afgelopen jaar enorm veel werk verricht en zijn sterk gegroeid in hun commissie. Mooie en broodnodige projecten zijn afgerond door verschillende commissies en anderen zijn nog volop in gang. Hierbij nogmaals met eer en trots onze commissies:

 1. Parkeercommissie
 2. Schoonmaakcommissie
 3. Jongerencommissie
 4. Datacommissie
 5. Juridisch loket
 6. Uitvaart
 7. Winkel
 8. Keuken
 9. Technisch/onderhoud-commissie
 10. Onderwijscommissie
 11. Vrouwenafdeling
 12. Huiswerkbegeleiding
 13. Maatschappelijke activiteiten commissie
 14. Sportcommissie
 15. Beheerderscommissie
 16. Culturele Commissie

 

Bestuurstermijn

Een belangrijke agendapunt op deze vergaderingl was het aantreden van een nieuw bestuur indien er mensen zijn die zich verkiesbaar hebben gesteld. In een periode van zes weken hebben de mensen de gelegenheid gehad zich verkiesbaar te stellen om hun intrede te doen in het bestuur en op deze manier iets voor de achterban te betekenen. Helaas heeft niemand zich verkiesbaar gesteld. Wel heeft het huidige bestuur zelf drie leden benaderd en verzocht toe te treden tot het bestuur. Het huidige bestuur heeft unaniem te kennen gegeven bereid te zijn af te treden als er voldoende nieuwe leden zijn die de bestuurstaken kunnen overnemen.. Uit de reacties van de achterban bleek echter dat de achterban door wil gaan met het huidige bestuur.

Bij de stemming over het nieuwe bestuur stemden vrijwel alle aanwezige leden in met het verlengen van het termijn voor de huidige bestuursleden en met de toevoeging van drie nieuwe bestuursleden.

Zowel de voorzitter als de overige bestuursleden bedankten de achterban voor het vertrouwen dat zij wederom hebben uitgesproken in het bestuur, De achterban feliciteerde het bestuur met het nieuwe bestuurstermijn van twee jaar en Alhamdoelillah kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering. Wij heten onze nieuwe collega’s Said Serbout, Rachid El-Karkouri en Hassan Elwali van harte welkom in het bestuur en wensen hen een goede en productieve samenwerking.

Moge Allah SWT onze intentie zuiveren, onze goede daden accepteren en onze moskee en achterban beschermen tegen al het slechte en kwade. Amien

Fotoimpressie ALV

Vredige groet,

Het bestuur,

Islamitisch Centrum Imam Malik